Vad ska man tänka på när man använder dagvatten som en resurs?

Utforma LOD-system för de regn som har störst påverkan

Även om det finns många tillvägagångssätt för design av reningssystem för dagvatten, missar många huvudpunkten.

Den största mängden förorenat dagvatten uppkommer i små, dagliga regn, därmed måste systemen optimeras för just dessa mindre regn.

Det finns många aspekter som påverkar hur ett reningssystem fungerar, men en av de viktigaste förutsättningarna är att en betydande del av den årliga avrinningen passerar igenom systemet. När man beräknar funktionen av mindre system som raingardens, där rening sker kontinuerligt medan ett regn pågår, är antaganden om markens fuktighet, tidigare regn, regnintensitet och tiden som passerat mellan regnskurar av stor vikt. Dessa förutsättningar kan bara modelleras på ett riktigt sätt med kontinuerlig modellering med lokal regndata.

Många kommunala riktlinjer har som mål att rena 90% av den årliga avrinningen. Med hjälp av LOD-verktyg kan efterlevnad av detta mål lätt utvärderas på ett riktigt sätt.

Utvärdering baserad på verklig regndata kan ge information om vilken regnmängd som faller i ett “medel” eller “typiskt” regn, och vilket storlek av regn som man behöver fånga och fördröja för att behandla en viss procentandel av den årliga nederbörden. Men antagandet om hur mycket tid som kan passera mellan två regnskurar som fortfarande betraktas som del av samma regntillfälle (kallad “uppehållstid”, vanligtvis mellan 2 och 12 timmar) måste göras. För en raingardens där systemet normalt kommer att tömmas inom några timmar blir detta av stor vikt.

Dimensionering baserad på endast regndjupet kommer att resultera i överdimensionerade och oekonomiska system. LOD-verktyg beräknar det regndjup som systemet kan fördröja och rena under ett pågående regn, vilket maximerar kostnadsnyttan.

Med tanke på att majoriteten av dagvatten uppkommer i små dagliga regn, kommer system som dimensionerats för att ta hand om stora regndjup bara att medföra en obetydlig ökning av den mängd dagvatten som i verkligheten kommer att renas varje år. Då större system kostar mer att anlägga medför detta en dålig avkastning på den ökade investeringen.

För att på ett riktigt sätt modellera ett komplext system så som raingardens eller infiltrationssystem krävs kontinuerlig modellering med verklig regndata. LOD-verktyg låter dig göra detta.

Getting system performance right

The timestep used when modelling system behaviour needs to be short enough to reflect the performance of each individual system component. This is particularly important for systems with a continuous flow-through, such as stormwater bioretention systems and raingardens, where each system component impacts the overall performance of the system.

Using too long timesteps will cause over- or underestimation of system performance.

Likewise, by designing a system merely for a set rainfall depth, the continuous performance of the system during the rainfall event is not taken into consideration, leading to oversized systems at a higher cost and with only marginal additional benefits.

Our calculator uses historic, local rainfall with a short timestep of 15 minutes. This is short enough to provide a realistic model for all aspects of system behavior, even for small catchments and systems.

The model allows the user to quickly assess how changes to system configuration impacts the overall performance, and can also model future changes to rainfall or runoff behavior. This ensures that the systems built provides the greatest benefit possible, without the risk of spending money that does not provide any noticeable additional benefit for the environment.